Esmeralda Balode-Buraka
LL.M. (Copenh.BS)

2002. gadā ieguvusi maģistra grādu Eiropas Savienības tiesībās (Copenhagen Business School sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu). No 1997. gada strādā publiskajā pārvaldē ar juridiskajiem, tostarp, Eiropas Savienības tiesību jautājumiem - Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Eiropas integrācijas birojā un Tieslietu ministrijā. Latvijas Pievienošanās līguma Eiropas Savienībai izstrādes darba grupas locekle. No 2004.gada - pirmā Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības tiesā. 2005.gadā – Eiropas kustība Latvijā piešķirt titulu “Gada Jaunais Eiropietis”. 2008.gadā uzsāk jurista praksi privātajā sektorā, kopš 2012.gada - zvērināta advokāte ar specializāciju administratīvajās tiesībās, konkurences tiesībās, komerctiesībās, darba tiesībās, intelektuālā īpašuma tiesībās. Pārstāvējusi klientus vairākos simtos tiesvedību visu instanču Latvijas Republikas tiesās, Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Vieslektore Eiropas Publiskās administrācijas institūtā (EIPA - Anthenna Luxembourg), Rīgas Juridiskajā augstskolā un Tiesnešu mācību centrā – lekcijas par Eiropas Savienības tiesas judikatūru, Eiropas Savienības tiesību piemērošanu un ievads Latvijas tiesībās.

Apmācības valsts pārvaldes darbiniekiem virknē Balkānu valstu par Eiropas Savienības tiesībām un to ieviešanu nacionālajās tiesībās, Eiropas Savienības tiesu.

Nozīmīgākās publikācijas un pētījumi:
• Dr. Süβ (ed.) Erbrecht in Europa, 3. Auflage - nodaļa par Latviju, Zerb Verlag, 2015.
• PPP Cautiously Revives in Latvia, CEE Legal Matters, www.ceelegalmatters.com; 19.06.2014.
• “Svarīgi ir aizsargāt investorus“, Jurista vārds, 03.06.2014.
• Dr. Dörr (ed.), Staatshaftung in Europa. Nationales und Unionsrecht – nodaļa par Latviju, De Gruyter, 2013.
• Eksperta viedoklis Latvijas Republikas Satversmes tiesas lietā Nr. 2010-71-01 „Par Kredītiestāžu likuma 59.5 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” attiecībā uz apstrīdētās normas atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, 2011.
• “European Court of Justice on Laval and Viking Line: the Latvian Interpretation”, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland, 2008., 477.-479.lpp.
• “Renewable Energy is There a Latvian Master Plan“ (kopā ar Indriksone, Kālis, Paalzow), Riga Graduate School of Law, 2008.
• „Konstitucionālais līgums – ko un kad, ja vispār?”, www.politika.lv, 2004.
• Nacionālais ziņojums “European Union and European Competition Law and Policy: The Reform of Competition Law Enforcement” (iekļauts grāmatā ar tādu pašu nosaukumu), Cambridge University Press, 2004.
• Komentāri Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai līguma vairākām nodaļām, „Pievienošanās Eiropas Savienībai līguma un komentāri”, Tiesu namu aģentūra, 2003.